InfoblockMagyar Falu ProgramTop Plusz

Elektronikus_ugyintezes

Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán látogatottsága mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Bővebb információkat erről Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat

A TÖBBGENERÁCIÓS CSALÁDI HÁZBAN ÉLŐ CSALÁDOK REZSICSÖKKENTÉSÉVEL 
KAPCSOLATOS
TÁJÉKOZTATÁS


Tisztelt Lakosok!


Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII.21.) 
Korm. rendelet 2022. szeptember 10-étől hatályos 7/A. §-a megteremtette annak a 
lehetőségét, hogy a többgenerációs családi házban élő családok is rezsicsökkentett áron 
kapjanak gázt. A kedvezményt azok a családi fogyasztói közösségek is igénybe vehetik, akik 
olyan – társasháznak vagy lakásszövetkezetnek nem minősülő – családi házban, ikerházban, 
osztatlan közös tulajdonú ingatlanban stb. élnek, ahol legfeljebb négy egymástól elkülönülő 
(azaz önálló) lakás rendeltetési egység található, de csak egy közös gázórával rendelkezik.
Ahhoz, hogy az ilyen lakóegységek esetén külön-külön is igénybe lehessen venni az 
átlagfogyasztás mértékéig a rezsicsökkentett gázárat, hatósági bizonyítványt kell kérnie a 
település jegyzőjétől, aki a dokumentumban megállapítja az ingatlanon található önálló lakás 
rendeltetési egységek számát. Ez az eljárás kérelemre indul, a jegyző a hatósági bizonyítványt 
8 napon belül állítja ki, amennyiben az ingatlanon a lakások kialakítása megfelel az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 
(OTÉK) 105. §-a szerinti lakás meghatározásának:
AZ OTÉK 105. § 
(1) A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek 
lakóegységeit (lakószoba, étkező stb. ), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi 
helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyzó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, 
belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, 
háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé
a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
b) a főzést, mosogatást és az étkezést,
c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. 
élelmiszertárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló 
berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és 
sporteszközöknek az elhelyezése)
(2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, 
fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű 
helyisége, amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatását 
- kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést - és az azokhoz kapcsolódó 
berendezések elhelyezését.
(3) A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos 
alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti 
alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, 
helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös
(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének 
megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.
1. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez Fogalommeghatározások
95. Önálló rendeltetési egység: meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas 
helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból vagy az épületen belüli közös 
közlekedőből nyíló önálló bejárata van.
A hatósági bizonyítvány a ténylegesen kialakult állapotot igazolja. Amennyiben a kérelmező 
olyan műszaki dokumentációt, tervrajzot tud a kérelemhez csatolni, amelyből egyértelműen 
megállapítható a lakás rendeltetési egységek száma, úgy a helyszíni szemle elvégzése nem 
szükséges. 
Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) 
Korm. rendelet 7/A. §-a szerinti hatósági bizonyítvány csak az e § szerinti kedvezmény 
igénybevétele céljából használható fel. A kézhez kapott hatósági bizonyítványt a lakossági 
fogyasztónak kell benyújtania a földgázszolgáltatóhoz, amely a hatósági bizonyítvány és a 
hozzá kapcsolódó nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől fogja biztosítani a 
kedvezményt.
Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező 
egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt 
garázs – fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés 
alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági 
tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma 
meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a 
lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy 
saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából 
gazdasági tevékenységet.
Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma 
nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása 
érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.
A visszaélések megelőzése érdekében a jogszabály egyfelől a jegyző – szolgáltatói jelzésre 
lefolytatandó – hatósági ellenőrzését írja elő, másfelől az építésügyi hatóság (mint felügyeleti 
szerv) eljárását is lehetővé teszi.
A hatósági bizonyítvány kiadására irányuló ügyben – az általános közigazgatási rendtartásról 
szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 116. § (2) bekezdés a) pontjától eltérően – fellebbezésnek 
nincs helye. A Kormány a hatósági bizonyítvány kiadásával kapcsolatos ügyekben az eljáró 
hatóság felügyeleti szerveként az építésügyi hatóságot jelöli ki. Az építésügyi és az 
építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 1. § szerint az építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi 
hatóság a fővárosi és megyei kormányhivatal.
A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy:
1. a kérelmezett ingatlan társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül;
2. a kérelmezett ingatlanban 2 – 4 lakás található;
3. a kérelem családi fogyasztási közösségekre vonatkozik
A hatósági bizonyítvány kiállítására vonatkozó kérelmet, jelen tájékoztató mellékletét képező 
kérelem nyomtatványon kell benyújtani személyesen, Mátraterenyei Közös Önkormányzati 
Hivatal – Mátranováki Kirendeltsége 3143. Mátranovák, Szabadság út 38., vagy postai úton, 
vagy az epapir.gov.hu rendszeren keresztül. Az e-mail útján megküldött kérelmeket nem 
tudjuk befogadni, mert az email nem minősül hivatalos kapcsolattartási formának.


Mátranovák, 2022. 09. 14.


Urbányi Edina sk.
jegyző